فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و . . . اگر فایل مورد نظرتان وجود نداشت بااین شماره 09160593559 ارتباط برقرار کنید اگر مقدور بود برایتان فراهم می شود .با تشکر

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

در تلگرام همراه ما باشید

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید.در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.راه های اربتاطی با ما شماره 09160593559یا ایمیلsajjad.behmard001@gmail.com با تشکر

مهندسی عمران محیط زیست-آزمون دانش پذیری فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور - 7 صفحه-75سوال

 مهندسی عمران محیط زیست-آزمون دانش پذیری فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور - 7 صفحه-75سوال  مهندسی عمران محیط زیست-آزمون دانش پذیری فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور - 7 صفحه-75سوال     سوالات تصفیه آب 25 سوال شناخت و مدیریت برنامه ریزی محیط زیست 25 سوال آلودگی هوا و روش کنترول آن25 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره بررسی علل تنوع پوشش زنان در خیابانهای تهران(pdf)

تحقیق درباره بررسی علل تنوع پوشش زنان در خیابانهای تهران(pdf) چکیده ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ٢    ﻣﻮﺿﻮع: ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺗﻨﻮع ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن   در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان                                           ٣ﻓﻬﺮﺳﺖ  ﭼﮑﯿﺪه وواژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر فرار مغزها(pdf)

تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر فرار مغزها(pdf) چکیده ﭼﮑﯿﺪه   (اﺧﯿﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ، ﺑﺎ    ر د ﯾﮕﺮ ﺑﺮ ا  ﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺎ  ﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ از  82/10/5)وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ   ﺛﺮوت ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ  .در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز، در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن، اﻣﮑﺎﻧـﺎت ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و   اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤ ﯽ و ﺧﺒﺮ  ي و داﻧﺶ ﻓﻨ   ﯽ ﺑﻪ دﻫﮑﺪه ﺟﻬﺎﻧ   ﯽ ﺗﺒﺪ ﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ   .دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺧـﺎﺗﻤ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻋﻠﻤﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي(pdf)

تحقیق درباره ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻋﻠﻤﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي(pdf) چکیده ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻋﻠﻤﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي    اﯾﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻐﺰﻫﺎي ﻣﺘﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﻋﺼﺎر، دﻧﯿﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺎﻫﻮش و ﺗﻤﺪن آﻓﺮﯾﻦ، ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ وا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺎﺻﯽ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﺘﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه درﺧﻮر ﺧﻮد را در ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺎﺻﻞ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره بورس(pdf)

تحقیق درباره بورس(pdf) چکیده ﺑﻮرس و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﻮرس اﯾﺮان :  ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﻮرس اﯾﺮان اﻋﻄﺎي ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺋﺴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس در اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ  ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮرس ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ 11 اﺳﺖ  .ﻃﯽ  ﻣﯿﻠﯿﺎرد 6/2 ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ 6 ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از 57 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳﺎل 230 ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 105 ﺑﻪ 1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن(pdf)

تحقیق درباره تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن(pdf) چکیده ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﺮﻓﻪ ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن  ﭼﮑﯿﺪه  ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ و ﺗﺤـﻮﻻت وﺳـﯿﻌﯽ رو ﺑـﻪ رو        ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷـﺎﺧﻪ اي از ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ                ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺮار ﮔ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره ازدواج (pdf)

تحقیق درباره ازدواج  (pdf) چکیده ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت  اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﻮﻧﺪ   ﺟﻮﯾﯽ، ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﯿﺰه     ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﺘﺮك         اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺳﻮق ﻣﯽ            دﻫـﺪ  .ادوارد ﻣـﻮري در ﻃﺒﻘـﻪ       ﺑﻨـﺪي  ﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﻧﯿﺎز ﭘﯿﻮﻧﺪ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره پلیمر(pdf)

تحقیق درباره پلیمر(pdf) چکیده ﭘﻠﯿﻤﺮ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺶ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از واﺣﺪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻠﻮﮐﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﻨﻮﻣﺮ ﯾﺎ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ. ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﯾﺎد polysاز polymer ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎ واﺣﺪ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ واﺣﺪي ﯾﺎ ﭼﻨﺪ merosو ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﻣﯿﺪﻫﺪ).در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﺴﭙﺎر ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره تعریف دوره جوانی و بیان ویژگی آن(pdf)

تحقیق درباره تعریف دوره جوانی و بیان ویژگی آن(pdf) چکیده ﺗﻌﺮﯾﻒ دوره ﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آن    از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق   ،  درﯾﺎي ﺟﻮان ﻟﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ از ﭘﺎﮐﯽ ﻓﻄﺮت ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﻖ ﺟﻮﯾﯽ ،ﺧﺪاﺧﻮاﻫﯽ  1 . ﻋﺮﻓﺎن و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎري  ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻬﺎر ﺗﻬﺬﯾﺐ و ﺧﻮدﺳﺎزي اﺳﺖ و ﺟﻮان آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﻻ زده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻼت ﻋﺸﻖ و اﯾﻤﺎن ، دﯾﻮار ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎزد و ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ رﻧﮓ ﺧﺪا ﻣﯽ زﻧﺪ   ﻧﻘﻄﻪ اﻣﯿﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ  :ﻣﺒﺎرزات ، ﻣﺠﺎﻫﺪات درون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره تغییرات شیمیایی و فیزیکی(pdf)

تحقیق درباره تغییرات شیمیایی و فیزیکی(pdf) چکیده اﻧﻮاع ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮاد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در واﮐﻨﺸﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذره ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺎﻻت ﻣﺎده ﻧﻈﯿﺮ ذوب و اﻧﺠﻤﺎد و ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﺼﻌﯿﺪ و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺤﻼل ﻧﻤﮏ ﻫﺎ و ﺑﺎزﻫﺎ در آب، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره تفکر مثبت یا مثبت اندیشی(pdf)

تحقیق درباره تفکر مثبت یا مثبت اندیشی(pdf) چکیده ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎري ﻗﺴـﻤـﺖ اﻋـﻈـﻢ اﺳﺘﺮس و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ آدم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺮي و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ اﺳﺖ.ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، و اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت  اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﻣﯿـﺸﻮﻧـﺪ .ﮔـﺎﻫﯽ اوﻗﺎت وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ آﯾﯿﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐـﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺟﻠﻮي اﯾﻦ ﻧﯿـﺮوﻫـﺎ و ﺗـﻔـﮑﺮات ﻣﻨـﻔـﯽ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ  ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻤﻪ ي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را اﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره تقسیم کار و مسئولیت در خانه(pdf)

تحقیق درباره تقسیم کار و مسئولیت در خانه(pdf) چکیده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺰل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن زوج ﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدران در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد، ﻫﻤﮑﺎري ﻓﺮزﻧﺪان را رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺮژي زﯾﺎدي ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره عشایر خوزستان(pdf)

تحقیق درباره عشایر خوزستان(pdf) چکیده    ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي  ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺸﺎﯾﺮي اﯾﻦ 29ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود، زﯾﺮا اﺳﺘﺎن داراي ﻣﺴﮑﻦ، ﻟﺒﺎس، آداب و رﺳﻮم ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاي دﯾﺪن، ﭘﮋوﻫﺶ و ...دارد .      ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ وﯾﮋه، ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﯾﯿﻼق و ﻗﺸﻼ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺗﻤﺮﮐﺰ (pdf)

ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ  :ﺗﻤﺮﮐﺰ (pdf) چکیده     ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ  :    ﺗﻤﺮﮐﺰ                       ٣ﻓﻬﺮﺳﺖ :  ﻓﺼﻞ اول    5.............................................................. واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ در ﺗﻤﺮﮐﺰﺣﻮاس  5.......................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره ﺗﻮرم(pdf)

تحقیق درباره ﺗﻮرم(pdf) چکیده 1 ﺗﻮرم ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ        .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ  داﻧﯿﺪ در اﯾﺮان درﺻـﺪ ﺗـﻮرم در ﺳـﺎﻟﻬﺎي    اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻗﯿﻤﺖ         ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﻗـﺪرت ﺧﺮﯾـﺪ ﻣـﺮدم ﮐـﻢ         ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي درﺑﺎره ﻣﻮﺿ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره توصیه های ایمنی جهت کار با برق(pdf)

تحقیق درباره توصیه های ایمنی جهت کار با برق(pdf) چکیده ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮق در ﻣﻌﺎﺑﺮ -از ﻧﺼﺐ و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼﮐﺎرد ، اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮ روي ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺑﺮق و درب 1 ﭘﺴﺘﻬﺎي ﺑﺮق ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .     . -ﺻﻌﻮد از ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻈﻮري ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮاري ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ 2   . -ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ و ﺑﺮﻗﺪار ﻧﻤﻮدن ﺳﺮدرﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮاري ﺑﺪﻧﺒﺎل دارﻧﺪ 3 -ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ و ﺑﺘﻮﻧﺮ و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ 4 ﻣﺠﺎز ﻧﺴﺒﺖ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ (pdf)

تحقیق درباره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ (pdf) چکیده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ  ﺣﮑﯿﻢ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ از ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺳﺒﮏ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ـ ﺷﺎﻫﮑﺎر اﯾﻦ ﻓﺮزاﻧﻪ ـ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.  ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ اي از ﺷﺎدﯾﻬﺎ، ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﻬﺎ، اﻧﺪوه ﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎ ﺳﺖ .او ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﻪ اش را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزد.  ﮔﺴﺘﺮة اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار دو ﻧﯿﺮوي ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺎ اﻫﻮرا و اﻫﺮﯾﻤﻦ اﺳﺖ .ﺟﺪ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر (pdf)

تحقیق درباره  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر (pdf) چکیده ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر   ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از اﺻﻄﻼح ))ﮐﺎر ((در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺎت اﺳﺖ .  اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ))ﮐﺎر ((ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر را ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان (pdf)

تحقیق درباره ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان (pdf) چکیده ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﭼﮑﯿﺪه اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻋﺪم ﺗﮑﺎﻓﻮي ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ  . ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﻤــﻮﻻً در دو ﻗﺎﻟﺐ  ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ (و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT=FPI(1 ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ( ﺻﻮرت ﻣﯽ FOREIGN DIRECT INVESTMENT=FDI) ﮔﯿﺮد .ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ و ﺳﻬ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

تحقیق درباره جزر و مد(pdf)

تحقیق درباره جزر و مد(pdf) چکیده ﺟﺬر و ﻣﺪ اﻧﺮژي اﻗﯿﺎﻧﻮس  اﻧﺮژي ﺟﺰر و ﻣﺪ    ﺟﺰر و ﻣﺪ در اﺛﺮ ﮐﺶ ﺟﺎذﺑﻪ اي ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ . ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ، ﺳﻄﻮح آب ﻣﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ 24 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ﻧﻘﻄﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺪود ﺟﺰر و ﻣﺪﻫﺎي ﮐﺎﻓﯽ 24ﺣﺪود  ﻣﺘﺮ (ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎده 6 )ﺣﺪود  ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮو ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻊ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان
تعداد صفحه(2):

آخرین محصولات فروشگاه

نظرسنجی

توی توضیحات بیشتر محصول ، اطلاعات درباره محصول به طور واضح وکامل گذاشتیم؟
کیفیت محصولاتمون چطورن؟؟؟
بازدید کننده محترم شما در چه رده سنی می باشید ؟ ؟ ؟