فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و . . . اگر فایل مورد نظرتان وجود نداشت بااین شماره 09160593559 ارتباط برقرار کنید اگر مقدور بود برایتان فراهم می شود .با تشکر

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

در تلگرام همراه ما باشید

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید.در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.راه های اربتاطی با ما شماره 09160593559یا ایمیلwww.sajjad.behmard001@gmail.com با تشکر

فروش پکیج فایل بیش از دو هزار فایل ورد و پاورپوینت -جدید و پرفروش با قیمت 49 هزار تومان

فروش پکیج فایل بیش از دو هزار فایل ورد و پاورپوینت -جدید و پرفروش با قیمت 49 هزار تومان فرمت فایل ها : wordوpowerpoint (همه فایل ها قابل ویرایش هستند) تعداد فایل ها : بیش از دو هزار عدد فایل پاورپوینت و ورد توضیح محصول : این مجموعه پکیج فایل شامل بیش از 2هزار عدد از فایلهای فروشگاه ما میباشد که از پرفروش ترین فایلهای فروشگاه میباشد که با قیمت بسیار مناسب در سایت منتشر شده است این پکیج برای مدیران فروشگاه ها و کافی نت ها بسیار مناسب و دارای ارزش فراوانی است و هیچ سایتی چنین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 49,000 تومان

تحقیق درباره عشایر خوزستان(pdf)

تحقیق درباره عشایر خوزستان(pdf) چکیده    ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي  ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺸﺎﯾﺮي اﯾﻦ 29ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود، زﯾﺮا اﺳﺘﺎن داراي ﻣﺴﮑﻦ، ﻟﺒﺎس، آداب و رﺳﻮم ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاي دﯾﺪن، ﭘﮋوﻫﺶ و ...دارد .      ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ وﯾﮋه، ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﯾﯿﻼق و ﻗﺸﻼ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

تحقیق درباره جزر و مد(pdf)

تحقیق درباره جزر و مد(pdf) چکیده ﺟﺬر و ﻣﺪ اﻧﺮژي اﻗﯿﺎﻧﻮس  اﻧﺮژي ﺟﺰر و ﻣﺪ    ﺟﺰر و ﻣﺪ در اﺛﺮ ﮐﺶ ﺟﺎذﺑﻪ اي ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ . ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ، ﺳﻄﻮح آب ﻣﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ 24 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ﻧﻘﻄﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺪود ﺟﺰر و ﻣﺪﻫﺎي ﮐﺎﻓﯽ 24ﺣﺪود  ﻣﺘﺮ (ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎده 6 )ﺣﺪود  ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮو ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻊ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

جهانگردی(pdf)

جهانگردی(pdf) ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي    ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي، ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﮐﺴﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ  ﯾﺎ ﮐﺸﻮرى ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻤﻰ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻰ      ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﺷـﺐ و ﺣـﺪاﮐﺜﺮ   ﯾﮏ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ و دﻟﯿﻞ ﻋﻤـﺪه  ﻣـﺴﺎﻓﺮت او ﺗﻔـﺮﯾﺢ، اﺳـﺘﺮاﺣﺖ، دﯾﺪارﺑـﺴﺘﮕﺎن،     ٔ درﻣﺎن، زﯾﺎرت اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس، ﺑﺎزدﯾﺪ از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﻰ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻨﺮى و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ،&n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان
تعداد صفحه(1):

آخرین محصولات فروشگاه

نظرسنجی

توی توضیحات بیشتر محصول ، اطلاعات درباره محصول به طور واضح وکامل گذاشتیم؟
کیفیت محصولاتمون چطورن؟؟؟
بازدید کننده محترم شما در چه رده سنی می باشید ؟ ؟ ؟