فروشگاه جامع فایلهای دانشجویی و دانش آموزی

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و . . . اگر فایل مورد نظرتان وجود نداشت بااین شماره 09160593559 ارتباط برقرار کنید اگر مقدور بود برایتان فراهم می شود .با تشکر

دریافت پروژه در تلگرام همراه ما باشید

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید.در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.راه های اربتاطی با ما شماره 09160593559یا ایمیلsajjad.behmard001@gmail.com با تشکر

ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟(pdf)

ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟(pdf) چکیده ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ  راﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺷﻬﺎي ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .  اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭼﯿﺴﺖ ؟  در واﻗﻊ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(1):