فروشگاه جامع فایلهای دانشجویی و دانش آموزی

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و . . . اگر فایل مورد نظرتان وجود نداشت بااین شماره 09160593559 ارتباط برقرار کنید اگر مقدور بود برایتان فراهم می شود .با تشکر

دریافت پروژه در تلگرام همراه ما باشید

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید.در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.راه های اربتاطی با ما شماره 09160593559یا ایمیلsajjad.behmard001@gmail.com با تشکر

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺸﻒ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ (pdf)

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺸﻒ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ (pdf) چکیده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮ ﻓﺎژ  ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژﻫﺎ )ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺧﻮارﻫﺎ (ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻓﺎژ ﻫﺎ، وﯾﺮوﺳﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وآﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﺮوﺳﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.  ﺷﻨﺎﺳﺎ ﯾﯽ ﻓﺎژﻫﺎ      ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮ ﻓﺎژ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ    ﻓﺎژﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﺎن ﮐﻪ روي 1896 ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮاي او ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(1):