فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و . . . اگر فایل مورد نظرتان وجود نداشت بااین شماره 09160593559 ارتباط برقرار کنید اگر مقدور بود برایتان فراهم می شود .با تشکر

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

در تلگرام همراه ما باشید دریافت پروژه

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید.در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.راه های اربتاطی با ما شماره 09160593559یا ایمیلsajjad.behmard001@gmail.com با تشکر

تحقیق درباره ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻋﻠﻤﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي(pdf)

تحقیق درباره ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻋﻠﻤﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي(pdf) چکیده ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻋﻠﻤﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي    اﯾﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻐﺰﻫﺎي ﻣﺘﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﻋﺼﺎر، دﻧﯿﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺎﻫﻮش و ﺗﻤﺪن آﻓﺮﯾﻦ، ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ وا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺎﺻﯽ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﺘﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه درﺧﻮر ﺧﻮد را در ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺎﺻﻞ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﻤﺴﺮان (pdf)

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﻤﺴﺮان (pdf) چکیده ازدواج از ﺳﻨﺖ ﻫﺎى ﺣﺴﻨﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن در رواﯾﺎت واﺣﺎدﯾﺚ، اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﻰ ﺳﺎزد .ازدواج ﻋﻼوه ﺑﺮ آراﻣﺶ زن و ﻣﺮد، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻘﺎى ﻧﺴﻞ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد; ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:ﯾﮑﻰ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻫﻤﺴﺮى آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺸﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ اﻟﻔﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻗﺮار داد. (1)  ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ازدواج، ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﭘﺎى ﺷﺮف، دﯾﻦ و اﻣﮑﺎن ﺧﻄﺮ ﮔﻨﺎه ﭘﯿ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

آسیب شناسی طلاق(pdf)

آسیب شناسی طلاق(pdf) چکیده ﻃﻼق، ﻋﺮش اﻟﻬﻰ را ﻣﻰ ﻟﺮزاﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎى ﻣﮑﺮر و ﻟﺮزش ﻫﺎى ﻣﺪاوم زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ. زن ﭘﺲ از ﻟﺮزه ﻫﺎى ﻃﻼق، ﻣﺘﺤﻤﻞ ﭘﺲ ﻟﺮزه ﻫﺎى روﺣﻰ و ﻓﺸﺎرﻫﺎى رواﻧﻰ آن ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد .وﻗﺘﻰ زﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﯿﻨﺪ زﻧﺪﮔﻰ اى ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار اﻣﯿﺪ و آرزو ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد، از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪى در دﻟﺶ رﯾﺸﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ، ﻫﺮ روز ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و زن را ﮔﺎه ﺗﺎ ﻣﺮز اﻓﺴﺮدﮔﻰ ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺘﻰ ﺟﻨﻮن ﻣﻰ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ. زن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

ضرورت رهبری و قانون در اسلام (pdf)

ضرورت رهبری و قانون در اسلام (pdf) چکیده ﺿﺮورت ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ      اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻄﺮت ﺧﻮد       ,ﺧﻮاﻫﺎن زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ   .ﻟﺬا از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣـﯽ  ﮔﺮﯾـﺰد و  ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ  آورد  .ﯾﮏ ﻓﺮد  ,ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮ آورده ﺳﺎزد  .ﯾـﮏ   ،دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش و ﺗـﻨﻔﺲ     ، ﻗﻠﺐ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪن & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):

آخرین محصولات فروشگاه

نظرسنجی

مقطع تحصیلی شما ؟!
بازدید کننده محترم شما در چه رده سنی می باشید ؟ ؟ ؟