فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و . . . اگر فایل مورد نظرتان وجود نداشت بااین شماره 09160593559 ارتباط برقرار کنید اگر مقدور بود برایتان فراهم می شود .با تشکر

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

در تلگرام همراه ما باشید

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید.در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.راه های اربتاطی با ما شماره 09160593559یا ایمیلwww.sajjad.behmard001@gmail.com با تشکر

فروش پکیج فایل بیش از دو هزار فایل ورد و پاورپوینت -جدید و پرفروش با قیمت 49 هزار تومان

فروش پکیج فایل بیش از دو هزار فایل ورد و پاورپوینت -جدید و پرفروش با قیمت 49 هزار تومان فرمت فایل ها : wordوpowerpoint (همه فایل ها قابل ویرایش هستند) تعداد فایل ها : بیش از دو هزار عدد فایل پاورپوینت و ورد توضیح محصول : این مجموعه پکیج فایل شامل بیش از 2هزار عدد از فایلهای فروشگاه ما میباشد که از پرفروش ترین فایلهای فروشگاه میباشد که با قیمت بسیار مناسب در سایت منتشر شده است این پکیج برای مدیران فروشگاه ها و کافی نت ها بسیار مناسب و دارای ارزش فراوانی است و هیچ سایتی چنین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 49,000 تومان

تحقیق درباره تعریف دوره جوانی و بیان ویژگی آن(pdf)

تحقیق درباره تعریف دوره جوانی و بیان ویژگی آن(pdf) چکیده ﺗﻌﺮﯾﻒ دوره ﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آن    از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق   ،  درﯾﺎي ﺟﻮان ﻟﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ از ﭘﺎﮐﯽ ﻓﻄﺮت ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﻖ ﺟﻮﯾﯽ ،ﺧﺪاﺧﻮاﻫﯽ  1 . ﻋﺮﻓﺎن و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎري  ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻬﺎر ﺗﻬﺬﯾﺐ و ﺧﻮدﺳﺎزي اﺳﺖ و ﺟﻮان آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﻻ زده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻼت ﻋﺸﻖ و اﯾﻤﺎن ، دﯾﻮار ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎزد و ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ رﻧﮓ ﺧﺪا ﻣﯽ زﻧﺪ   ﻧﻘﻄﻪ اﻣﯿﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ  :ﻣﺒﺎرزات ، ﻣﺠﺎﻫﺪات درون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

تحقیق درباره تفکر مثبت یا مثبت اندیشی(pdf)

تحقیق درباره تفکر مثبت یا مثبت اندیشی(pdf) چکیده ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎري ﻗﺴـﻤـﺖ اﻋـﻈـﻢ اﺳﺘﺮس و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ آدم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺮي و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ اﺳﺖ.ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، و اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت  اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﻣﯿـﺸﻮﻧـﺪ .ﮔـﺎﻫﯽ اوﻗﺎت وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ آﯾﯿﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐـﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺟﻠﻮي اﯾﻦ ﻧﯿـﺮوﻫـﺎ و ﺗـﻔـﮑﺮات ﻣﻨـﻔـﯽ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ  ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻤﻪ ي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را اﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺗﻤﺮﮐﺰ (pdf)

ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ  :ﺗﻤﺮﮐﺰ (pdf) چکیده     ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ  :    ﺗﻤﺮﮐﺰ                       ٣ﻓﻬﺮﺳﺖ :  ﻓﺼﻞ اول    5.............................................................. واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ در ﺗﻤﺮﮐﺰﺣﻮاس  5.......................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

تحقیق درباره جنگ روانی(pdf)

تحقیق درباره جنگ روانی(pdf) چکیده ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﻧﻮاع آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ :ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده دﻗﯿﻖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ اﻓﮑﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﺗﻤﺎﯾﻼت و رﻓﺘﺎر ﮔﺮوﻫﻬﺎي دوﺳﺖ، دﺷﻤﻦ و ﺑﯿﻄﺮف، ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻠﯽ?  ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ داراي دوﺑﻌﺪ اﺳﺖ:  - ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ اﻓﮑﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت، 1 ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً رﻓﺘﺎر، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

تحقیق ﺟﻮاﻧﺎن و اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ (pdf)

تحقیق ﺟﻮاﻧﺎن و اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ (pdf) چکیده  ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰ) !دوﺳﺖ، دوﺳﺘﺎن و دوﺳﺘﯿﺎﺑﻰ (در اﯾﻦ ﺳﻦّ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﻦّ ﺟﻮاﻧﻰ ﯾﮑﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ﻟﺬا ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ و ﻋﺪم ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرى در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯿﻨﻰ در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﺮاد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .  آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺰار ﺗﺎى آن ﻫﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ؟ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻰ آﯾﺪ !  آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮادر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻰ آﯾﺪ !آرى آن )دوﺳﺖ (اﺳﺖ .ﻫﺰار د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻞ در ﺟﻮاﻧﺎن (pdf)

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻞ در ﺟﻮاﻧﺎن (pdf) چکیده  در 25 رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ را ﺑﺪون اﺷﮑﺎل ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.  20 دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻌﯿﺪ ﻓﺮ در ﻫﻤﺎﯾﺶ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ اﺷﺎره ﮐﻪ  درﺻﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد 20» درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ » اﻋﻼم دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

تحقیق درباره هویت(pdf)

تحقیق درباره هویت(pdf) چکیده ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻮﯾﺖ:   ﻫﻮﯾﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻫﻮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺌﯽ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﺻﻔﺎت ﺟﻮﻫﺮي او ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖ .ذات ، ﻫﺴﺘﯽ و وﺟﻮد ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ او   ارﯾﮑﺴﻮن ﮐﻪ ﻧﺎم او ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎﯾﯽ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ و ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎﺛﺒﺎت .ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و آرزوﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان
تعداد صفحه(1):

آخرین محصولات فروشگاه

نظرسنجی

توی توضیحات بیشتر محصول ، اطلاعات درباره محصول به طور واضح وکامل گذاشتیم؟
کیفیت محصولاتمون چطورن؟؟؟
بازدید کننده محترم شما در چه رده سنی می باشید ؟ ؟ ؟