فروشگاه جامع فایلهای دانشجویی و دانش آموزی

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و . . . اگر فایل مورد نظرتان وجود نداشت بااین شماره 09160593559 ارتباط برقرار کنید اگر مقدور بود برایتان فراهم می شود .با تشکر

دریافت پروژه در تلگرام همراه ما باشید

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید.در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.راه های اربتاطی با ما شماره 09160593559یا ایمیلsajjad.behmard001@gmail.com با تشکر

تحقیق درباره تقسیم کار و مسئولیت در خانه(pdf)

تحقیق درباره تقسیم کار و مسئولیت در خانه(pdf) چکیده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺰل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن زوج ﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدران در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد، ﻫﻤﮑﺎري ﻓﺮزﻧﺪان را رد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺮژي زﯾﺎدي ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(1):