فروشگاه جامع فایلهای دانشجویی و دانش آموزی

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و . . . اگر فایل مورد نظرتان وجود نداشت بااین شماره 09160593559 ارتباط برقرار کنید اگر مقدور بود برایتان فراهم می شود .با تشکر

دریافت پروژه در تلگرام همراه ما باشید

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید.در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.راه های اربتاطی با ما شماره 09160593559یا ایمیلsajjad.behmard001@gmail.com با تشکر

تحقیق درباره بورس(pdf)

تحقیق درباره بورس(pdf) چکیده ﺑﻮرس و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﻮرس اﯾﺮان :  ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﻮرس اﯾﺮان اﻋﻄﺎي ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺋﺴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس در اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ  ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮرس ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ 11 اﺳﺖ  .ﻃﯽ  ﻣﯿﻠﯿﺎرد 6/2 ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ 6 ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از 57 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳﺎل 230 ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 105 ﺑﻪ 1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

تحقیق درباره ﺗﻮرم(pdf)

تحقیق درباره ﺗﻮرم(pdf) چکیده 1 ﺗﻮرم ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ        .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ  داﻧﯿﺪ در اﯾﺮان درﺻـﺪ ﺗـﻮرم در ﺳـﺎﻟﻬﺎي    اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻗﯿﻤﺖ         ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﻗـﺪرت ﺧﺮﯾـﺪ ﻣـﺮدم ﮐـﻢ         ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي درﺑﺎره ﻣﻮﺿ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

تحقیق درباره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر (pdf)

تحقیق درباره  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر (pdf) چکیده ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر   ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از اﺻﻄﻼح ))ﮐﺎر ((در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺎت اﺳﺖ .  اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ))ﮐﺎر ((ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر را ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

تحقیق درباره ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان (pdf)

تحقیق درباره ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان (pdf) چکیده ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﭼﮑﯿﺪه اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻋﺪم ﺗﮑﺎﻓﻮي ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ  . ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﻤــﻮﻻً در دو ﻗﺎﻟﺐ  ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ (و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT=FPI(1 ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ( ﺻﻮرت ﻣﯽ FOREIGN DIRECT INVESTMENT=FDI) ﮔﯿﺮد .ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ و ﺳﻬ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(1):