فروشگاه جامع فایلهای دانشجویی و دانش آموزی

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و . . . اگر فایل مورد نظرتان وجود نداشت بااین شماره 09160593559 ارتباط برقرار کنید اگر مقدور بود برایتان فراهم می شود .با تشکر

دریافت پروژه در تلگرام همراه ما باشید

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید.در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.راه های اربتاطی با ما شماره 09160593559یا ایمیلsajjad.behmard001@gmail.com با تشکر

تحقیق درباره جنگ جهانی اول(pdf)

تحقیق درباره جنگ جهانی اول(pdf) چکیده ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول       ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول )ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ و ﺟﻨﮓ ﺑﺮاي  ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ، ﻫﺎي ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﯾﮑﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ رخ 1918 ﺗﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ 1914 ﺷﻮد (ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎه اوت داد .ﺑﺪون ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ، ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎري درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ، ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه زﯾﺎد ﻧﺒﻮد .ﺳﻼﺣﻬﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(1):