فروشگاه جامع فایلهای دانشجویی و دانش آموزی

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و . . . اگر فایل مورد نظرتان وجود نداشت بااین شماره 09160593559 ارتباط برقرار کنید اگر مقدور بود برایتان فراهم می شود .با تشکر

دریافت پروژه در تلگرام همراه ما باشید

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید.در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.راه های اربتاطی با ما شماره 09160593559یا ایمیلsajjad.behmard001@gmail.com با تشکر

تحقیق درباره پلیمر(pdf)

تحقیق درباره پلیمر(pdf) چکیده ﭘﻠﯿﻤﺮ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺶ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از واﺣﺪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻠﻮﮐﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﻨﻮﻣﺮ ﯾﺎ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ. ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﯾﺎد polysاز polymer ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎ واﺣﺪ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ واﺣﺪي ﯾﺎ ﭼﻨﺪ merosو ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﻣﯿﺪﻫﺪ).در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﺴﭙﺎر ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

تحقیق درباره تغییرات شیمیایی و فیزیکی(pdf)

تحقیق درباره تغییرات شیمیایی و فیزیکی(pdf) چکیده اﻧﻮاع ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮاد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در واﮐﻨﺸﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذره ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺎﻻت ﻣﺎده ﻧﻈﯿﺮ ذوب و اﻧﺠﻤﺎد و ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﺼﻌﯿﺪ و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺤﻼل ﻧﻤﮏ ﻫﺎ و ﺑﺎزﻫﺎ در آب، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(1):